• فهرستی از دلایل برای مخالفت با متدولوژی مذاکراتی این تیم و نیز بنیان‌های فکری اعضا و مدیر تیم مذاکراتی ایران در وین دارم،اما به #رسم_انصاف تا پایان مذاکرات از هرنوع نقد و گلایه خودداری می‌کنم.
    احیای #برجام آخرین روزنه امید به روزهایی بهتر برای ایران پراز بحران ماست.