• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/09/08 ساعت 13:55

    این چهره یک قهرمان اصیل است.دقیقا همانطور که باید باشد. با گوش شکسته و زخمی عمیق بالای ابرو
    سختی و مرارت ، کوفتگی و ضربخوردگی و کبودی را زیبا می‌کند