• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/09/08 ساعت 11:50

    پیام روشن اقای راستینه،نماینده مجلس:
    حکومت،دولت و مجلس دوست ندارن نهاد اداره کننده فوتبال در اساسنامه‌ش تبدیل به یک نهاد خصوصی بشه.
    بقیه‌ش هم قس علیهذائه.