• هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی
    الا بر آن که دارد با دلبری وصالی

    دانی کدام دولت در وصف می‌نیاید
    چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی

    #سعدی