• هر مجموعه و نهادی را میخواهی خراب کنی بهش پول تزریق کن …
    بهترین شیوه فلج کردن نهادها همین است.
    مشکل حرکت‌های بزرگ پول نیست. افق‌ها و همت‌های بالا هر مانعی را از سر راه برمی دارد.
    اخلاص بزرگترین شتاب دهنده است.