• نسخۀ صوتی: آیا به دیگران ربطی ندارد که ما چه باوری داریم؟
    - کسی به میهمانی وارد می‌شود و می‌زند زیر تک‌تک میزها
    (اگنس کالارد، پوینت)
    http://tarjomaan.com/sound/۱۰۴۱۶/