• نقل است روزی ملانصرالدین محاسن تراشید و کت و شلوار پوشید تا ناشناخته بین مردم رود. هرکه او را دید گفت:سلام ملانصرالدین!
    ملا یقه یکی بگرفت و گفت از کجا من را شناختی؟ مرد گفت: از گذاشتن کت به زیر شلوار مشخص است!