• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/08 ساعت 14:48

    چرا برخی قدرت و عزت را در ابزار نظامی و یا تحقیر سیاسی می‌بینند؟ چون هیچ درکی از فقر و بیکاری و حس حقارت و بی‌قدرتی که در مردم ایجاد می‌کند و کرده است ندارند.