• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/08 ساعت 08:43

    آقایان مقابل این عکس توقف و کمی فکر کنیم!
    احتمالا این تصویر زنی از قشر سنتی و روستایی است. آیا مردم و رهبران اولیه انقلاب قادر بودند که چنین وضعی را حتی در مخیله خود تصور کنند؟
    تنها در بستر خشک رودخانه زندگی، چنین تصویر بهت‌آوری شکل می‌گیرد.
    قدرت و انقلاب کدام سوی این تصویر است؟