• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/09/08 ساعت 11:57

    آقا این ریتوییت هم برای اینکه یه وقتی این توییت رو منتسب به کسی و جایی نکنین.
    نکته مهم ش کت اند توییتاس که واقعا عبرت آموزه!