• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/07 ساعت 22:48

    بند «ج» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را بخصوص دو خط آخر آنرا با دقت ملاحظه کنید و به همین سادگی و راحتی درباره مصرف گاز حرف نزنید: