• با توجه به شرایط اقتصادی، افراد زیادی تمایل به سرمایه‌گذاری دارند که احتمالا دانش و تجربه کافی این کار را ندارند. داران، بستر پیشنهاد و تشکیل سبد سرمایه‌گذاری، سعی دارد به این افراد کمک کند تا هوشمندانه‌تر سرمایه‌گذاری کنند.@daraninvest ۸ دقیقه