• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/07 ساعت 15:52

    از سال ۱۳۸۶ به بعد تاکنون در مسیر جهانی سازی قیمت ( مبتنی بر تفکر یارانه پنهان) حرکت شده است که باید تغییر کند.