• بجز اقای نجفی که دیپلماتی سابقه دار است، بقیه ترکیب تیم بسیار ضعیف است. اما درباره اقای اسدزاده معاون وزارت نفت حرف بسیار دارم که به فردای اتمام جلسه وین موکول میکنم/ فقط تاسف میخورم که از دیپلمات‌های کارکشته ایرانی دبیرخانه اوپک در وین و دوخیابان اونطرف‌تر هتل کسی را نخواستند