• سید عبدالله فاطمی نیا   ostadfateminia@

  1400/09/07 ساعت 20:01

  نوشته‌ای که امیرالمومنین علیه السلام بر قبر حضرت سلمان نوشتند:
  وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم
  وحمل زاد اقبح کل شیی
  اذا کان الوفود علی الکریم
  بدون هیچ زاد و توشه‌ای از حسنات و قلب سلیم بر شخص کریمی وارد شدم
  و در پیشگاه کریم بردن زاد و توشه زشت‌ترین کار است