• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/09/07 ساعت 09:07

    طراحان طرح #صیانت هم با صادر کنندگان چنین احکامی همسو و هم نظر هستند. حتی اگر این حکم لغو شود، تا زمانی که قانون نفی مسئولیت پلتفرم در ایران تصویب نشود احتمال صدور چنین احکامی هست.