• می‌دونم برای یک شنبه آرام پاییزی نوشته غمگینی به شمار می‌یاد ولی این ویرگول رو به یاد مهدی بگلری عزیز نوشتم که موسس هفته‌نامه #عصر_ارتباط بود و چهل روز پیش کرونا او را در جوانی از جامعه مطبوعات گرفت.
    یادش گرامی و راهش جاویدان.
    https://vrgl.ir/gPaJp