• خوب اصلا خبر رسید که قفل تو تهرون جامانده/ با این حساب فقط توریست فرستادیم وین.

    سیاهی لشگر نیاید به کار