• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/06 ساعت 00:19

    ما آمده‌ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم، نه اینکه با هر قیمتی زندگی کنیم.
    زندگی ما؛ حکایت مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند: فروختی؟
    گفت: نخریدند، ولی تمام شد!!