• آیا بچه‌دارشدن اخلاقی است؟ فلسفه در برابر اقتصاد
    - بچه‌دارشدن، که روزگاری چیزی طبیعی بود، حالا به انتخابی اخلاقی تبدیل شده است
    (الیزابت کولبرت، نیویورکر، ۳۲۰۰ کلمه،‌ ۲۱ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/neveshtar/۱۰۴۱۳/…