• گسل زاینده روز فعال شده است،امروز اصفهان فردا چهارمحال،دو روز بعد یزد.

    همه بحران‌ها با اقتدار در خیابان حل نمی‌شود.بفهمید.