• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/05 ساعت 23:17

    آقایان مرتضی حیدری و امید قالیباف مجریان محترم صدا و سیما:

    یارانه پنهان چیزی جز یک سیاه نمایی نیست. واقعیت ندارد. یک خطای بزرگ شناخت ناشی از درک ناقص دانش اقتصاد است. یارانه پنهانی در کار نیست، حتی محاسبات هم غلط است.
    شما کارشناس - مجری صداوسیمای ملی هستید.