• دو عدد کالسکه بچه در حد خوب و سالم داریم که با بزرگ شدن بچه‌ها بهشون دیگه نیازى نیست، جایى مثل خیریه یا کسى را مى شناسید لازم داشته باشه؟