• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/05 ساعت 09:55

    این روزها هوا آلوده است ویکی از کارهای جهانی سازان رامعرفی کنیم.
    همیشه این موقع سال که آلودگی افزایش پیدا میکند، همیشه حمل ونقل و مردم را مقصر معرفی میکردند ولی شما بدانید در این مواقع سال تا بهمن مصرف بنزین بین ۱۰ تا ۲۰٪ (در دی ماه) کاهش می‌یابد!
    خطاهای یارانه پنهان انتها ندارد.