• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/05 ساعت 23:24

    بخدا این تصور نادرستی است که با افزایش غیرکارشناسی قیمت انرژی برای دولت درآمد ایجاد میشود.درفرآیند سیستمی و باتوجه به بزرگ بودن بخش عمومی کشور،هزینه‌های خود بخش عمومی ازطرق مختلف چند برابر میشود.
    مسأله یارانه جعلی پنهان شبیه یک باتلاق است که اگر از آن خروج نکنیم غرق شدن حتمی است.