• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/09/04 ساعت 12:13

    عباس بهروان داریوس ووژ همبازی وحید هاشمیان در بوخوم رو
    داریوش وووژ صدا می‌کرد
    البته این داریوش هم غلط نیس اما کسره زیر شین خیلی بامزه.