• معتقدم که دو چیز باید در سراسر جامعه رایگان شود:
  ۱- نان
  ۲- کتاب
  یعنی آنچه مایه قوام و برپایی و سلامت جسم مردم است، و آنچه عامل عمده سلامت و قوام روح مردم.

  علامه محمدرضا حکیمی
  #نان و #کتاب/ صفحه ۲۱
  @ostadhakimi