• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/04 ساعت 19:54

    داستان مصرف انرژی در ایران و وارونه جلوه دادن آن چیست؟در مصرف انرژی حداقل۱۲عامل نقش دارندوسهم۱۱عامل درمدیریت تقاضای انرژی حداقل۸۰٪می باشد وسهم عامل قیمت درمدیریت تقاضا حداکثر۲۰٪می باشد.وضعیت این۱۱عامل که به سیاستهای غیرقیمتی معروف هستند چگونه است ومسئولیت کیفیت این عوامل با کیست؟