• چه کسی سزاوار بخشیده‌شدن است؟
    - اولین قدم بخشش احساس همدلی با کسی است که دیگر او را یکی از خودمان نمی‌دانیم
    (جوزف مارگولیس،بوستون‌ریویو، ۳۰۰۰ کلمه، ۱۸ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/neveshtar/۱۰۴۱۰/…