• با این بیانیه تندی که تروئیکای اروپایی در انتقاد از عدم همکاری ایران با آژانس صادر کردند،روز #هشتم_آذر آقای باقری کنی یا باید بعد سلام علیک در جلسه موضوع را فیصله دهد،دسترسی بازرسان فراهم و معوضی گرفته شود؛ یا چای را بنوشند و برگردند.بنظرم راه سومی متصور نیست.