• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/03 ساعت 22:16

    امروزعصرپیرودعوت انجمن جامعه شناسی ایران بامحوریت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،بصورت مجازی میهمان دوستان این دانشکده بودم.سعی کردم ابعاد اقتصادی-اجتماعی مساله خطای شناختی تفاوت قیمت داخل وخارج(مصطلح به یارانه پنهان)راتبیین کنم.رکود-تورم،تشدیدفقروتضادطبقاتی مصادیق مساله بود.