• شروین رمضانی   Shervinrmz@

    1400/09/03 ساعت 00:40

    پایان همکاری دیک ادوکات و عراق
    فقط دیگه این بار قطعا فرصت نمی‌شه با اشک از هوادارا خداحافظی کنه