• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1400/09/03 ساعت 18:14

    مسافری پس از نصف شب به وطن برگشته و نماز مغرب و عشا را نخوانده، آیا باید نماز عشا را به صورت تمام بخواند و به چه نیت؟
    پاسخ:
    اگر بدون عذر نماز نخوانده، باید نمازش را شکسته و به نیت قضا بخواند اما اگر به واسطۀ عذری مثل خواب یا فراموشی نخوانده، نمازش را تمام و به نیت ادا بخواند.