• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/03 ساعت 07:53

    دیشب مناظره بین @AliSaedvandi وبنده بمدت۴۵دقیقه بطورزنده ازبرنامه عیارشبکه افق پخش شد.بدیهی است اصلاح مواردنادرست تبلیغ شده وتبیین درست اقتصادانرژی زمان وتلاش زیادی نیازدارد.ولی آنچه که تلاش کردم عنوان کنم:
    نه مصرف بالاست،نه قاچاق گسترده است و با یک افسانه ساختگی مواجه هستیم.