• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/03 ساعت 16:22

    مناظره با دکتر سعدوندی در شبکه افق:
    خیلی عجیب است حدود سه دهه است که تفکر یارانه پنهان را با متهم ساختن واهی مردم به بیش مصرفی و قاچاق در این کشور به غلط راه انداخته‌اند، و همیشه صدای جهانی سازان شنیده و سیاست آنها اجرا شده و دولت به استناد حرف جهانی سازان قیمت را جهش داده است: