• در واقع یه رهبر کمک می‌کنه که افراد چشم‌انداز شرکت رو درک‌ کنن و برای رسیدن به اون انگیزه داشته باشن، در حالی که یه مدیر وظایف روزانه رو کنترل و اداره می‌کنه به شکلی که شرکت بتونه به سمت اهداف و چشم‌اندازش بره.