• زندگی در جایی که نمی‌توان چیزی خرید چگونه است؟
    - شاید راه‌حل مشکلات عظیم‌ جوامع امروزی تغییر فرهنگ افراطی مصرف باشد
    (جیمی واترز،گاردین، ۲۵۰۰ کلمه، ۱۶ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/barresi_ketab/۱۰۴۰۹/…