• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/09/02 ساعت 16:34

    رفتارهای ناهنجار در رانندگی ناشی از عدم اعتقاد به حقوق دیگر شهروندان در جامعه است