• مثلا در عین حال که فرد خوش‌رفتار و مهربونی هستین، ممکنه حدومرز سفت‌وسختی هم برای خودتون داشته باشین که شاید در ظاهر متناقض با هم به نظر بیان. یا در عین حال که فردی قوی و قدرتمند هستین، شکننده و آسیب‌پذیر هم باشین.