• علیرضا قربانی   arghorbani51@

  1400/09/02 ساعت 11:14

  تبارنامهٔ خونین این قبیله کجاست
  که برکرانه شهیدی دگر بیفزایند؟
  کسی به کاهن این معبد شگفت نگفت:
  بخور آتش و قربانیان پی در پی
  هنوز خشم خدا را فرو نیاورده‌ست؟

  #شفیعی_کدکنی