• چارت رسمی برای حوزه اجتماعی در مجموعه فعالیت‌های سازمان وجود نداشت. برای همین زحمت بسیاری از فعالیت‌های رسمی من در این حوزه بر دوش @AmirGhadirii عزیز بود. او هم صبورانه علی‌رغم مشغله‌های فروان مربوط به مسئولیت خودش، مرا هم همراه بود.
    باور مشترک برای ساختن آینده،از ما #تیم ساخت