• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/09/01 ساعت 21:57

    به نظر شما امسال به حوادث #آبان۱۳۹۸ درتوئیتر بیشتر از پارسال توجه شده یا کمتر؟
    داده‌ها نشون میده که در سالگرد آن حوادث، توئیت‌های حاوی کلیدواژه «آبان» نسبت به سال گذشته کمتر بوده اماهمچنان پرتکرار بوده.
    توجه به حوادث آبان کمتر شده،اما هنوز مثل زخمی هست که درسالگردش زخم باز میکنه.