• آیت الله مصباح یزدی   mesbahyazdi_ir@

    1400/09/01 ساعت 22:37

    اولین ویژگی بسیج، «حرکت» است، کسانی که در جامعه هیچ تحرک و رشد و اثری ندارند، تحت تأثیر عوامل خارجی به سرعت تحلیل می‌روند و ممکن است به عناصری زیان‌بار بدل شوند؛ همانند مرداب‌های گندیده‌ای که محل رشد میکروب‌ها و موجب پیدایش امراض‌اند.