• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

    1400/08/30 ساعت 21:04

    از قول وزیر امورخارجه خواندم که ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با تضمین من به کشور باز گردند.اگر این تضمین با هماهنگی قوه قضاییه، اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات صورت گرفته باشد،خبرنویدبخشی است.کاش سالهاپبش چنین کاری میشد. امیداست درفرودگاه به جایی دیگرنروند.