• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/30 ساعت 18:55

    هم خوزستان (شلتوک) هم چهارمحال و بختیاری (برنج) کشاورزی داره که مصرف آبش زیاده.
    اگر درست خاطرم باشه، یزد هم کارخانه‌های صنعتی داره که مصرف آب زیادی نیازی داره.
    بجای اعتراض به مردم مستأصل، مسئله و مشکل را ملی باید دید و البته سیاستگذاران را باید مورد پرسش قرار داد.