• مدیران مناطق ویژه اقتصادی افسران جنگ اقتصادی با دشمن هستند/برادر شما نه #جنگ را درست فهمیده‌اید نه #اقتصاد را و نه کارکرد مناطق ویژه را/ چرا نمی‌خواهیم باور کنیم نظامیان مدیران خوبی برای اقتصاد نخواهند شد.
    #بیچاره_ایران که در این آزمون و خطای پرهزینه رو به هزیمت رفت.