• ایران از نظر رتبه منابع تجدیدپذیر #آب رتبه ٥٨ جهان را دارد،این همه تبلیغ برای #جمعیت بیشتر عجیب و غیرکارشناسی است.نیست؟؟