• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/30 ساعت 13:18

    تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس است. مجلس یعنی صحن مجلس، نه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین.