• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/08/30 ساعت 00:58

    بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۵۰۰ هزارمیلیاردتومان رسیده است. بدهی ۹۱۰ همت شرکتهای دولتی با سهم ۶۱٪ مسأله حادی است که باید به چرایی آن پرداخت. بودجه شرکتهای دولتی در بستر بدقانونی، بی مسولیتی و رهاشدگی حاکمیت شرکتی آسیبهای جدی به اقتصاد ایران وارد ساخته است: