• در بودجه سال ١٤٠١ برای شرکت ملی نفت ایران صادرات روزانه تا ١٫٢ میلیون بشکه نفت با نرخ ٦٠ دلار پیش بینی شده است.

    #ترجمه به فارسی روان:منتظر تحول در سیاست خارجی و بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی نباشید.

    پ ن:عراق و امارات در حال دست و سوت و حرکات موزون